ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ-LEX SPORTIVA
  ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  MARKETING ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  ΜΜΕ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
  ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

 

Περιεχόμενα Μαθημάτων

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4Χ3Χ3=36 ΩΡΕΣ
Ιστορική εισαγωγή στη φιλοσοφία και φιλοσοφική προσέγγιση του αθλητισμού. Η ελληνική σκέψη για τον αθλητισμό. Φιλοσοφική βάση του σωματικού αγώνα. Πολιτισμός του σώματος. Αγώνες σώματος και σωματικό κάλλος. Ολυμπία και Ολυμπιακά ιδεώδη. Ηθική και Αθλητισμός.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4Χ3Χ3=36 ΩΡΕΣ
Το φαινόμενο του αθλητισμού στην σύγχρονη κοινωνία. Θεσμική κοινωνιολογική υπόσταση στον αθλητισμό. Επιπτώσεις αθλητικών γεγονότων στη διαμόρφωση κοινωνικών αντιλήψεων.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4Χ3Χ3=36 ΩΡΕΣ
Γενικές αρχές διοικητικού δικαίου, Οργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Δημόσια υπηρεσία. Ατομικά και συλλογικά όργανα της διοίκησης, Διοικητικά όργανα Νομιμότητα , Ιεραρχικός έλεγχος – διοικητική εποπτεία. Διοικητική πράξη. Δημόσια Νομικά Πρόσωπα, Περιφερειακή διοίκηση.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 12Χ3Χ3=108 ΩΡΕΣ
Περί δικαίου και αθλητισμού. θεσμική υπόσταση του αθλητισμού. Τι είναι αθλητικό δίκαιο. Νομικός ορίζοντας στον αθλητισμό. Εθνική και διεθνής αθλητική έννομη τάξη. Lex Sportiva. Σύνταγμα: φυσική Αγωγή και αθλητισμός. Συνταγματική προστασία, εποπτεία και έλεγχος στον αθλητισμό. Συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα . Αθλητική και φίλαθλος ιδιότητα.. Αθλητικά -Αγωνιστικά και φίλαθλα ήθη. Αθλητικό σωματείο – αθλητική ομοσπονδία. Δίκαιο του αθλητή -Προπονητή. Νομικά πρόσωπα στο χώρο του αθλητισμού. Η οργάνωση του επαγγελματικού αθλητισμού, αθλητικές ανώνυμες εταιρίες. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αδικοπραξία και ευθύνη, διάκριση της ευθύνης στον αθλητισμό, αθλητική ευθύνη, ατυχήματα στον αθλητισμό, ντόπινγκ, βία, οικονομική διαφθορά, πλαστοπροσωπία, αντικανονική συμμετοχή σε αγώνες, δωροδοκία και αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη στον αθλητισμό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4Χ3Χ3=36 ΩΡΕΣ
Ευρωπαϊκό δίκαιο, κοινοτικό δίκαιο και δίκαιο της Ε .Ε., θεμελιώδεις αρχές της κοινοτικής έννομης τάξης. Οργάνωση και λειτουργία του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε. Ένωσης. Δίκαιο ανταγωνισμού και δεσπόζουσα θέση στο αθλητικό γίγνεσθαι. Συνθήκη Λισσαβόνας και αθλητισμός. Αθλητικές υπηρεσίες και κοινοτικό δίκαίο. Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αθλητισμό. Ευρωπαϊκό πρότυπο του Αθλητισμού.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4Χ3Χ3=36 ΩΡΕΣ
Συμβάσεις Χορηγίας – Sponsoring στον αθλητισμό, δίκαιο ανταγωνισμού στον αθλητισμό, ανταγωνισμός και αθλητικά στοιχήματα,. Συμβάσεις τηλεοπτικών δικαιωμάτων, δίκαιο ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων, πνευματική ιδιοκτησία, έλεγχος επιχορηγήσεων αθλητικών φορέων, δίκαιο Μ.Μ.Ε.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ–LEX SPORTIVA 8Χ3Χ3=72 ΩΡΕΣ
Δίκαιο διεθνούς αθλητικής δραστηριότητας και διεθνής οργάνωση. Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί. Διεθνής αθλητική έννομη τάξη, Lex Sportiva και παραδοσιακές έννομες τάξεις. Ολυμπιακοί θεσμοί και Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), Διεθνείς αθλητικοί θεσμοί και διεθνής αθλητική ομοσπονδία. Πολυμερείς συμβάσεις για τον αθλητισμό, πράξεις διεθνών οργανισμών για τον αθλητισμό, διεθνείς αθλητικές και ολυμπιακές σχέσεις. Αθλητισμός και ανθρώπινα δικαιώματα.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 8Χ3Χ3=72 ΩΡΕΣ
Κατ' επάγγελμα αθλητική δραστηριότητα. παροχή υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα του αθλητισμού. Εργασιακές σχέσεις αθλητών και προπονητών. Προσφορά και Παροχή αθλητικών υπηρεσιών. Σχέσεις επαγγελματικών αθλητικών φορέων και αθλητών. Παροχές στους αθλητές, κοινωνική ασφάλιση. Συμβάσεις αθλητών & φύση της σύμβασης εργασίας. Παροχή προπονητικών υπηρεσιών. Παροχή εργασιών σωματικής άσκησης σε ιδιωτικά γυμναστήρια. Παροχή υπηρεσιών φυσικής Αγωγής. Διαμεσολαβητής αθλητών (manager).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 8Χ3Χ3=72 ΩΡΕΣ
Αθλητικές διαφορές και Διάκριση. Εθνική αθλητική δικαιοδοτική τάξη, επίλυση των αθλητικών διαφορών. Αθλητική δικαιοσύνη και προσωρινή δικαστική προστασία στον αθλητισμό. Διαμεσολάβηση στον Αθλητισμό. Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Πειθαρχικές Επιτροπές. Διαιτησία στον Αθλητισμό. Διεθνής δικαιοδοτική αρμοδιότητα στο χώρο του αθλητισμού, Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS). Εκτέλεση διεθνών διαιτητικών αποφάσεων.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6Χ3 Χ3=54 ΩΡΕΣ
Οικονομικές αρχές - οικονομική θεωρία και οικονομική ανάπτυξη. Homo economicus athleticus. Διεθνής αθλητική οικονομία. Οικονομική πολιτική και διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών. Οικονομική διαχείριση Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών. Κρατική επιχορήγηση στον αθλητισμό. Προϋπολογισμός & οικονομικός απολογισμός αθλητικών σωματείων.

MARKETING ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 6Χ3Χ3=54 ΩΡΕΣ
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στον αθλητισμό. Αγορά του αθλητισμού. Αθλητικό Προϊόν. Καταναλωτική συμπεριφορά στον αθλητισμό. Αθλητικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. Στρατηγική του Μάρκετινγκ στον αθλητισμό. Αθλητική Χορηγία και sponsoring στον αθλητισμό.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 8Χ3Χ3=72 ΩΡΕΣ
Γενικές αρχές διοίκησης. Δομή και διοικητική οργάνωση υπηρεσιών αθλητισμού και αθλητικών σωματείων. Η διοίκηση στο χώρο του αθλητισμού. Διοίκηση και στρατηγική μεγάλων αθλητικών οργανισμών. Ολική ποιότητα στην αθλητική διοίκηση. Διαχείριση φυσικών και ανθρώπινου δυναμικού. Αθλητική οργάνωση και πολιτική.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4Χ3Χ3=36 ΩΡΕΣ
Περιφερειακή οργάνωση και ανάπτυξη. Αθλητικές δραστηριότητες ως μοχλός ανάπτυξης περιφερειακών αθλητικών γεγονότων. Η συμβολή του αθλητισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη. Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και ανάπτυξη των κρατών. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και συμβολή στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και διεθνές ΑΕΠ και επίδραση στον τουρισμό της περιφέρειας.

ΜΜΕ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 4Χ3Χ3=36 ΩΡΕΣ
∆ημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό. Στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας στον αθλητισμό. Αθλητικά ΜΜΕ και αθλητικές μεταδόσεις. Έγγραφη, προφορική και ηλεκτρονική επικοινωνία. ∆ιαφήμιση και Προώθηση αθλητικών γεγονότων. Σύγχρονη τεχνολογία στην Επικοινωνία. Παγκοσμιοποίηση, αθλητισμός & επικοινωνία. Οι επιπτώσεις των ΜΜΕ στην οργάνωση, διοίκηση, ηθική και αισθητική του αθλητισμού.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 4Χ3Χ3=36 ΩΡΕΣ
Προστασία του περιβάλλοντος από πλευράς συνταγματικού και διοικητικού δικαίου. Φορείς και αποδέκτες των δικαιωμάτων επί του περιβάλλοντος, νομική ισχύς και ένδικη προστασία. Ιδιοκτησία και προστασία περιβάλλοντος. Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Αθλητισμός και Αθλητικό περιβάλλον, η προστασία του και ποιότητα ζωής.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 6Χ3Χ3=54 ΩΡΕΣ
Θεσμική διάσταση του αθλητισμού για όλους, δικαίωμα στην αθλητική δραστηριότητα για όλους, Σωματική άσκηση ευρωστίας και ευεξίας. Ο Αθλητισμός για όλους στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. Διεθνή κείμενα Αθλητισμού για όλους. Μορφές Επικοινωνίας στο σύγχρονο Αθλητισμό.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 6Χ3Χ3=54 ΩΡΕΣ
Αθλητισμός τουρισμού, αναψυχής και υπαίθρου, στο σύγχρονο κόσμο. Ρυθμιστικό πλαίσιο για τον αθλητικό τουρισμό, τον αθλητισμό αναψυχής και υπαίθρου. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εμπλεκομένων στον αθλητικό τουρισμό. Εθνικές και διεθνείς ρυθμίσεις για τον αθλητικό τουρισμό. Αθλητικός τουρισμός και ανάπτυξη.